La Rotonde
Fr
Fr
Karine Gauthier
Karine Gauthier

Karine
Gauthier

Biography update : 3 January 2022
Photo : Karine Gauthier